Jednotná metodika - znenie účinné od 31.12.2022

 

Od 31.12.2022 začalo platiť opatrenie Ochrana pred neopodstatneným goldplatingom, ktoré bola zavedené novelou Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, schválenou uznesením vlády SR č. 383/2022 zo dňa 8.6.2022.

Od 31.3.2023 vstúpil do účinnosti bod 10.10. Jendotnej metodiky, ktorým bolo zavedené ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov.

 

Úplné (konsolidované) znenie Jednotnej metodiky

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - konsolidované znenie účinné od 31.3.2023 do 30.9.2023 (PDF, 647 kB)

 

 

Prílohy Jednotnej metodiky, účinné od 31.12.2022 do 30.9.2023

Príloha č. 1 Doložka vybraných vplyvov (znenie účinné od 31.12.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (znenie účinné od 31.12.2022) (DOC) (PDF

Príloha č. 3a Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (nezmenené znenie) (DOC)

Príloha č. 3b Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (verzia: 14.3.2023) (XLS)

Príloha č. 4 Analýza sociálnych vplyvov  (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 5 Analýza vplyvov na životné prostredie  (nezmenené znenie) (DOC)

Príloha č. 6 Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (nezmenené znenie) (DOC)

Príloha č. 7 Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (nezmenené znenie) (DOC)

Príloha č. 8 Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (znenie účinné od 10.6.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 9a: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (DOC)

Príloha č. 9b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS)

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk