Ministerstvo dopravy SR

 

P.č.

Č. právneho predpisu

Názov právneho predpisu

Link na materiál

Účinnosť

Zvýšenie nákladov 
(IN) v € na PP

Zníženie nákladov (OUT) v € na PP

1

228/2020

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 228/2020 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest I. triedy a ciest II. triedy s výberom mýta v znení vyhlášky č. 375/2020 Z. z.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2021/555

1.1.2022

17 200 €

-   €

1.1.2023

17 700 €

-   €

1.1.2024

18 200 €

-   €

1.1.2025

18 700 €

-   €

2

429/2022

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/53

1.7.2022

100 €

-   €

3

350/2010

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/839

15.5.2023

25 081 €

28 796 264 €

4

137/2018

Vyhláška Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly v znení neskorších predpisov

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2023/238

20.5.2023

-   €

73 085 €

 

______________________________________________________________________________________________

1. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (625 kb)

2. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (828 kb)

3. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (984 kb)

4. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF) (590 kb)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk