Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V02)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 28. augusta 2023Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov“ (ďalej len „výzva“).

Účelom výzvy je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou budovania a rozvoja nabíjacej infraštruktúry. Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Oprávnení žiadatelia: fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, zapísaná v Obchodnom registri SR alebo podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Oprávnené územie: Celé územie Slovenskej republiky.

Celková indikatívna výška  prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 6 084 500 Eur bez DPH.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je najviac do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však do výšky 50 % z uvedených jednotkových cien, a to:

  • na jeden nabíjací bod AC 11 kW najviac vo výške 1 500 Eur;
  • na jeden nabíjací bod DC 50 kW – 14 500 Eur.

Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

Výzva je zverejnená a dostupná aj v Informačnom systéme Plánu obnovy a odolnosti (ISPO) na webovom sídle: TU, kde žiadateľ podáva žiadosť pre predmetnú výzvu a následne predkladá vykonávateľovi.

ISPO vyžaduje pre podanie žiadosti registráciu žiadateľa TU.

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (DOCX 100 kB)
Príloha Zmluvy 1_Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 2 237 kB)
Príloha Zmluvy 2_Opis projektu (DOCX 91 kB)
 Viac informácií a odpovede na najčastejšie otázky nájdete TU.
Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu emobility@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 7241 v konzultačných hodinách: Po 9:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30, Ut/St 9:00 – 11:00
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov (kód výzvy 03I04-26-V02) (PDF 1 067 kB)
 
 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk