Aktuálne dokumenty Jednotnej metodiky

Aktualizácia: 31.3.2023

 

V tejto sekcii nájdete na jednom mieste všetky aktuálne dokumenty a prílohy Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UPOZORNENIE

Dňa 31.3.2023 vstúpil do účinnosti bod 10.10. Jednotnej metodiky, ktorého znenie bolo schválené uznesením vlády SR č. 383/2022 k návrhu zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Uvedený bod sa týka ex post hodnotenia nelegislatívnych materiálov.

Bližšie informácie v sekcii Ex post hodnotenie nelegislatívnych materiálov.

 

Od 31.12.2022 vstúpilo do platnosti znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, schválené uznesením vlády SR č. 383/2022 zo dňa 8.6.2022 a účinné od 31.12.2022.

Zavedené zmeny súvisia s reformou Goldplating a týkajú sa i prílohy č. 1 JM - Doložky vybraných vplyvov a prílohy č. 2 JM - Analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy.

Bližšie informácii v sekcii Reforma Goldplating.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Znenie Jednotnej metodiky a jej príloh

Úplné (konsolidované) znenie Jednotnej metodiky

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - konsolidované znenie účinné od 31.3.2023 (PDF, 647 kB)

Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov - konsolidované znenie účinné od 31.12.2022 (PDF)

 

Prílohy Jednotnej metodiky, účinné od 31.12.2022:

Príloha č. 1 Doložka vybraných vplyvov (znenie účinné od 31.12.2022) (DOC) (PDF)    NOVÉ

(v rámci tohoto znenia doložky vybraných vplyvov je čiastočne riešené zavedenie princípu ochrany pred neopodstatneným goldplatingom, jednou z reforiem komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR)

 

Príloha č. 2 Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (znenie účinné od 31.12.2022) (DOC) (PDF)    NOVÉ

(znenie prílohy č. 2 so zapracovaným výpočtom vplyvov na dlhodobú udržateľnosť verejných financií; ktorý predkladateľ bude vypĺňať len pre opatrenia, týkajúce sa I. a II. piliera systému univerzálneho dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným vplyvom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte)

 

Príloha č. 3a Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 3b Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (aktuálna verzia: 14.3.2023) XLS

Príloha č. 4 Analýza sociálnych vplyvov  (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 5 Analýza vplyvov na životné prostredie  (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 6 Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 7 Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (nezmenené znenie) DOC

Príloha č. 8 Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (znenie účinné od 10.6.2022) (DOC) (PDF)

Príloha č. 9a: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (DOC)

Príloha č. 9b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS)

 

 

Vzor vyplnenia analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a kalkulačky nákladov

MS SR: Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (PDF)

MS SR: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia (XLSX)

 

 

 

Staršie verzie Jednotnej metodiky

 

Zoznam legislatívnych úloh a zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia:

Zoznam legislatívnych úloh, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi (za rok 2021 zatiaľ vládou neschválené)

Zoznam materiálov z Plánu práce vlády, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektmi

Zoznam právnych predpisov dotýkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - Návrh na zaradenie právneho predpisu dotýkajúceho sa podnikateľského prostredia do zoznamu

 

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách a formulár na zaradenie do zoznamu:

Zoznam subjektov so záujmom o kontaktovanie pri konzultáciách k materiálom týkajúcich sa podnikateľského prostredia

Formulár - žiadosť o zaradenie do zoznamu na konzultácie

 

Riadne predbežné stanoviská

Vzor riadneho predbežného stanoviska bol ustanovený v rámci materiálu Systém tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 627/2013 z 23. októbra 2013.

Tento vzor bol neskôr upravený v zmysle materiálu Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov a zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ, ktorý bol schválený uznesením vády SR č. 76/2016 z 24. februára 2016.

Vzor riadneho predbežného stanoviska s tabuľkou predpokladaných vplyvov (2016)

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk