Komponent 3 - Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľ v rámci komponentu 3 Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 28. apríla 2023Výzvu  na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie“ (ďalej len „výzva“).

Účelom výzvy je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach najmä v mestách a obciach. Cieľom výzvy je vybudovanie 1 800 AC a 160 DC verejne prístupných nabíjacích bodov.

Oprávnení žiadatelia: obce (nad 7 000 obyvateľov) a mestá (nad 7 000 obyvateľov), ako aj nimi zriadené organizácie; okresné mestá a nimi zriadené organizácie; vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie.

Oprávnené územie: celé územie Slovenskej republiky.

Celková indikatívna výška  prostriedkov mechanizmu určených na výzvu: 10 236 000 Eur bez DPH.

Poskytovanie prostriedkov mechanizmu pre oprávnených žiadateľov je maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov projektu maximálne však v jednotkových cenách pre AC a DC nabíjací bod a to:

  • na jeden nabíjací bod AC 11 kW – 3 000 Eur;
  • na jeden nabíjací bod DC 50 kW – 29 000 Eur;

Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa.

Výzva je zverejnená a dostupná aj v Informačnom systéme plánu obnovy a odolnosti (ISPO) na webovom sídle: TU, kde žiadateľ podáva žiadosť pre predmetnú výzvu a následne predkladá vykonávateľovi.

ISPO vyžaduje pre podanie žiadosti registráciu žiadateľa TU.

Za účelom oboznámenia sa žiadateľa s povinnosťami a postupmi vzťahujúcimi sa k realizácii projektu v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR zverejňujeme nasledovné dokumenty:

Vzor Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (DOCX 240 kB)
Príloha Zmluvy 1_Všeobecné zmluvné podmienky (PDF 2 208 kB)
Príloha Zmluvy 2_Opis projektu (DOCX 90 kB)
 
 

AKTUALITY

INDIKATÍVNA DISPONIBILNÁ VÝŠKA ALOKÁCIE (aktualizované 26.3.2024) (PDF 1 049 kB)

INDIKATÍVNA DISPONIBILNÁ VÝŠKA ALOKÁCIE po 1. kole (aktualizované 22.11.2023) (PDF 489 kB)
Viac informácií, prezentácie a odpovede na najčastejšie otázky nájdete TU

Viac informácií môžete získať elektronickou formou prostredníctvom mailu emobility@mhsr.sk alebo telefonicky na čísle 02/ 48 54 7241 v konzultačných hodinách: Po 9:00 – 11:00 a 12:00 – 14:30, Ut/St 9:00 – 11:00
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zameraná na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre územnú samosprávu a nimi zriadené organizácie (kód výzvy 03I04-26-V01) (PDF 1 067 kB)
 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk