08. 01. 2018

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Čítať viac
12. 12. 2017

Mimoriadna udalosť v Rakúsku neovplyvní dodávky plynu na Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s prevádzkovateľom prepravnej siete spoločnosťou Eustream monitoruje situáciu súvisiacu s dnešnou mimoriadnou udalosťou v Rakúsku. Komunikuje aj s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území SR (SPP-distribúcia), ako aj s prevádzkovateľmi zásobníkov plynu.

Čítať viac
27. 11. 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo zdrojov Inovačného fondu do 15. januára 2018

Žiadatelia, fyzické alebo právnické osoby so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu predkladať žiadosti do 15. januára 2018 na adresu Inovačný fond n. f., Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava 212 .

Čítať viac
31. 10. 2017

MH SR vyhlásilo výzvu na podporu posudzovania zhody výrobkov a zavádzania systémov manažérstva v podnikoch

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 31. októbra 2017 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).

Čítať viac
27. 09. 2017

Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe s ďalšou bankou

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie uzatvorilo zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, ktorá sa tak pridala k ďalším bankám, s ktorými MH SR uzatvorilo zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe v rokoch 2016 a 2017.

Čítať viac
08. 09. 2017

Nová adresa Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Vážení návštevníci, v nadväznosti na sťahovanie úradu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky si Vás dovoľujeme informovať, že dňom 8. septembra 2017 je nová adresa sídla úradu a korešpondenčná adresa nasledovná: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212

Čítať viac
17. 08. 2017

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ je zverejnený na webovom sídle.

Čítať viac
24. 07. 2017

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov hradených inovačnými voucherami

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na prekladanie žiadostí o zaradenie do databázy oprávnených riešiteľov inovačných projektov na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko – výskumných pracovísk formou Inovačných voucherov.

Čítať viac
11. 07. 2017

Slovenská kooperačná burza 2017

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pozýva podnikateľskú verejnosť na kooperačné podujatia Slovenská kooperačná burza Bratislava 2017 dňa 19.septembra 2017 a Slovenská kooperačná burza Košice 2017 dňa 30.októbra 2017.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk