02. 08. 2022

Vyčerpanie limitu pre pripájanie LZ v MDS

Ministerstvo hospodárstva každoročne stanovuje výšku inštalovaného výkonu pre zdroje s právom na podporu formou doplatku, ktoré je možné pripojiť do sústavy. Zároveň určuje limit pre lokálne zdroje – tie majú úľavu z platby tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia odberatelia elektriny vo svojich účtoch.

Čítať viac
13. 05. 2022

Online workshop k parametrom výzvy na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 12. mája 2022 zverejnilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Čítať viac
13. 05. 2022

Podpora až do výšky 9600 EUR na procesný audit

Podnikatelia, zlepšite interné procesy vo vašej firme. Získajte voucher až do výšky 9600 € na firemný audit.

Čítať viac
12. 05. 2022

MH SR vyhlásilo prvú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR zameranú na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) dnes zverejnilo prvú výzvu na podporu výstavby nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v rámci schváleného Plánu obnovy a odolnosti SR.

Čítať viac
03. 05. 2022

Národný informačný deň programu Interreg Europe 2021-2027

On-line národný Informačný deň programu medziregionálnej spolupráce
Interreg Europe 2021-2027.

Čítať viac
03. 05. 2022

Upozornenie pre mieste distribučné sústavy – lokálny zdroj

Nové povinností pre všetkých prevádzkovateľov distribučných sústav, t. j. aj miestnych distribučných sústav

Čítať viac
29. 12. 2021

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na dvojdňové energetické konferencie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlásila verejné obstarávanie na technicko-organizačné zabezpečenie podujatí – dvojdňových konferencií s cieľom zvyšovania informovanosti v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva.

Čítať viac
27. 12. 2021

Usmernenie k uplatňovaniu práv koncového odberateľa elektriny a plynu v postavení malého podniku

V ostatnom období sa na nás obrátilo viacero koncových odberateľov elektriny a plynu, ktorí deklarujú splnenie zákonných podmienok pre priznanie postavenia malého podniku s právom na uplatnenie regulovanej ceny za dodávku elektriny a plynu. V niektorých prípadoch sú však týmto koncovým odberateľom zo strany dodávateľov elektriny a plynu prekladané ponuky na uzavretie zmlúv o združenej dodávke elektriny alebo plynu s cenou, ktorá nezodpovedá cene schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví pre malé podniky.

Čítať viac
21. 12. 2021

Unikátne výstupy spoločného slovensko–izraelského projektu v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Spoločný projekt slovenskej spoločností Stella Group s.r.o. a izraelského partnera Agamit Ltd. zameraný na vývoj systému na monitorovanie porúch plastových potrubí po dvoch rokoch realizácie dospel do hodnotiacej fázy. Záverečná oponentúra projektu sa uskutočnila 15. decembra 2021. Projekt svojim zameraním reaguje na negatívne dôsledky otepľovania, znečisťovania životného prostredia, zvyšovania priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, ktoré sa premietajú do stúpajúcej spotreby vody a jej ceny.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk