03. 04. 2018

Vyhlásenie výzvy na podporu priemyselných klastrových organizácií

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 27. marca 2018 na základe zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MH SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu priemyselných klastrových organizácií.

Čítať viac
29. 03. 2018

Oznámenie o zverejnení návrhu strategického dokumentu „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a informácia o ich verejnom prerokovaní

Ministerstvo hospodárstva SR oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na webovom sídle Ministerstvahospodárstva SR a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Stratégia hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Čítať viac
05. 03. 2018

Pozvánka na verejné prerokovanie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné prerokovanie pripomienok vznesených v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020)

Čítať viac
20. 02. 2018

Pozvánka na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie

Ministerstvo hospodárstva SR pozýva odbornú aj laickú verejnosť na verejné vypočutie v rámci príprav štúdie uskutočniteľnosti Inteligentné regulácie (IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020),

Čítať viac
06. 02. 2018

Upozornenie na množiace sa prípady podvodného konania v oblasti získania nenávratného finančného príspevku

Vážení žiadatelia, dovoľujeme si Vás upozorniť na množiace sa prípady podvodného konania spočívajúceho v sprostredkovaní alebo poskytovaní poradenských služieb v oblasti získania nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa, ktorým je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR), resp. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Čítať viac
16. 01. 2018

Inovatívny čin roka 2017

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo jedenásty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR "Inovatívny čin roka 2017".

Čítať viac
16. 01. 2018

Národný projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Čítať viac
08. 01. 2018

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

Čítať viac
12. 12. 2017

Mimoriadna udalosť v Rakúsku neovplyvní dodávky plynu na Slovensko

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s prevádzkovateľom prepravnej siete spoločnosťou Eustream monitoruje situáciu súvisiacu s dnešnou mimoriadnou udalosťou v Rakúsku. Komunikuje aj s prevádzkovateľom distribučnej siete, ktorý na základe rozhodnutia ministerstva plní úlohy plynárenského dispečingu na vymedzenom území SR (SPP-distribúcia), ako aj s prevádzkovateľmi zásobníkov plynu.

Čítať viac

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk