Úhrada rozdielu ceny tepla za rok 2024 v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 475/2023

UPOZORNENIE !

Na základe aplikačnej praxe pri uplatňovaní usmernenia vydaného MH SR  sme aktualizovali Prílohu č.1,  Prílohu č.2 a vydali návod ako správne vyplniť Prílohu č.2. Materiály sú prístupné v časti "dokumenty".

Zároveň v súvislosti s uvedeným bol predĺžený termín na podanie žiadostí o úhradu s nárokom za január a február 2024 do 29. februára 2024. Pri žiadostiach prijatých od 1.3.2024 akceptujeme nárok na úhradu až od marca 2024. Rovnakým spôsobom budú spracovávané nové žiadosti v priebehu celého roka 2024 (t.j. napr. od 1.4.2024 s nárokom od apríla) v zmysle usmernenia. 

 

Vláda Slovenskej republiky dňa 6. decembra prijala nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 475/2023 Z. z (ďalej „nariadenie vlády“).., ktorým sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre vybraných koncových odberateľov tepla .Nariadenie vlády je účinné od 1.1.2024.

Týmto nariadením vlády došlo k rozšíreniu okruhu koncových odberateľov tepla, pre ktorých bude cena tepla v roku 2024 zastropovaná, o vybraných koncových odberateľov tepla s určeným meradlom využívaným na fakturáciu cien tepla dodávateľom tepla, ktorými sú :

a)    zariadenia sociálnych služieb (pobytové) zapísané do registra sociálnych služieb,

b)    prevádzky zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

c)    študentské domovy.

Súčasne dávame do pozornosti, že jednou zo základných podmienok uplatnenia nároku pre všetky typy zariadení je, že sa jedná o pobytové zariadenia ( určené na dlhodobé bývanie ). Podmienku nespĺňajú zariadenia poskytujúce služby napr. ambulantnou, terénnou, telefonickou formou alebo formou krátkodobého ubytovania (napr. denné stacionáre, materské školy a p.)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preto zdôrazňuje, aby hore uvedení vybraní koncoví odberatelia tepla čo najskôr kontaktovali svojho dodávateľa tepla a preukázali mu svoj nárok na uplatnenie maximálnej ceny tepla podľa nariadenia vlády a usmernenia Ministerstva Hospodárstva SR.

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
s cieľom naplniť nariadenie vlády vydalo Usmernenie Ministerstva hospodárstva SR na poskytovanie úhrady oprávneným žiadateľom (dodávateľom tepla) v súvislosti s dodávkou tepla pre koncových odberateľov tepla v bytových objektoch, zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a študentských domovoch realizovanou v roku 2024 (ďalej len „usmernenie“).
 
Usmernenie je záväzné pre všetkých dodávateľov tepla, ktorí požiadajú o úhradu rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) a cenou tepla, ktorú určila vláda nariadením (ďalej len „úhrada“). Úplný text usmernenia je dostupný v časti „dokumenty“. Nižšie uvádzame stručný prehľad vybraných ustanovení usmernenia :

 

Základné informácie

 1. Nariadenie vlády stanovuje maximálnu cenu za regulovanú dodávku tepla (ďalej len „maximálna cena tepla“) pre vybraných koncových odberateľov, pre ktorých bude cena tepla v roku 2024 zastropovaná. Maximálna cena tepla je stanovená vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej úradom pre rok 2022 zvýšenej o 20 Eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty, najviac však vo výške 199 eur na MWh vrátane dane z pridanej hodnoty.

 2. V súlade s nariadením vlády je pre výpočet úhrady nevyhnutné, aby dodávateľ tepla mal cenovým rozhodnutím úradu schválenú alebo určenú maximálnu cenu za dodávku tepla pre rok 2022 a 2024. Ak dodávateľ tepla nemal maximálnu cenu za dodávku tepla schválenú alebo určenú úradom cenovým rozhodnutím na rok 2022, maximálna cena tepla sa uplatní voči priemeru cien, ktorý vypočíta úrad na základe oficiálnej požiadavky dodávateľa tepla.

 3. Dodávateľ tepla môže uplatniť zastropovanú cenu tepla len pre vybraných koncových odberateľov so samostatným odberným miestom

 4. Ministerstvo poskytne dodávateľovi tepla vo forme úhrady pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou úradom a cenou tepla, ktorú pre vybraných koncových odberateľov tepla určila vláda nariadením.

 5. Základnou podmienkou poskytnutia úhrady je predloženie úplnej žiadosti. Žiadosť sa predkladá výhradne v elektronickej podobe z elektronickej schránky žiadateľa prostredníctvom formulára zverejneného na webovom portáli poskytovateľa –   www.mhsr.sk. Pre rýchle spracovanie je potrebné Vec/Predmet žiadosti označiť ako: TEPLO 2024. Žiadosť sa podáva za každú cenovú lokalitu zvlášť.

 6. Úhrada sa poskytuje na základe oznámenia o schválení úhrady, ktoré sa odosiela do elektronickej schránky žiadateľa do 30 dní od schválenia žiadosti.

 7. Úhrada sa poskytuje najskôr od mesiaca v ktorom dodávateľ tepla predloží žiadosť. Na úhradu v zmysle tohto usmernenia nemá dodávateľ nárok za mesiace ktoré predchádzajú predloženiu žiadosti s výnimkou mesiaca január kedy je lehota na predkladanie žiadosti predĺžená do 2. februára.

 8. Úhrada sa priebežne uplatňuje pre objednané množstvo tepla a pri zúčtovaní sa   uplatňuje na skutočne dodané množstvo tepla.

 9. Rozdelenie úhrady do platieb po jednotlivých mesiacoch vychádza z celoročného objednaného množstva tepla rozdeleného na jednotlivé mesiace podľa prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva č. 503/2022 Z. z.. V prípade, že obdobie na ktoré bude poskytnutá úhrada nepredstavuje celý kalendárny rok, sú prostriedky poskytnuté v jednotlivých mesiacoch primerane.  

 10. Zúčtovanie sa v roku 2024 v zmysle usmernenia vykonáva :

 • mimoriadne zúčtovanie úhrady poskytnutej v roku 2024 – v priebehu roku 2024 za vybrané obdobie roku 2024
 • riadne zúčtovanie dotácie poskytnutej v roku 2023 – v priebehu roku 2024 za celé obdobie roku 2023

Podrobnosti rozhodujúce pre uplatnenie úhrady určuje usmernenie. Úplný text usmernenia je dostupný v časti „dokumenty“. V prípade potreby je možné otázky k aplikácií jednotlivých ustanovení usmernenia zaslať na e-mailovú adresu: teplo.dotacia@mhsr.sk .

 

 

DOKUMENTY :

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk