Kontrola výšky dotácií za rok 2023 (zúčtovanie plánovaných a skutočných nákladov)

S cieľom naplniť nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z. zo dňa 15. 12. 2022 ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla (ďalej len „Nariadenie vlády“) a s tým súvisiacim Manuálom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pre dodávateľov tepla  vykoná Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo“) kontrolu výšky dotácie za rok 2023.

V súvislosti s uvedeným si dovoľujeme požiadať všetkých dodávateľov tepla, ktorí v roku 2023 poberali dotácie o zaslanie nasledovných dokumentov :

a)    Prílohy zaslané ÚRSO v rámci vyúčtovania

V prípade, že ste nám už tieto prílohy zaslali, nie je potrebné ich zasielať znova, stačí v osobitnom podaní doplniť dokumenty uvedené nižšie.

b)  Príloha č. 1 pôvodnej žiadosti o dotáciu

Finálna verzia na základe ktorej bola dotácia schválená a vyplácaná ( v prípade zmien cenových rozhodnutí je potrebné zaslať Prílohu č. 1 ku každej schválenej žiadosti).

c)  Príloha č.2 (k stiahnutiu nižšie v časti „Súvisiace dokumenty“)

 

Príloha č.2 obsahuje 5 samostatných hárkov :

 

  • Hárok 1 s názvom  „Dodané teplo Príloha č.14 ÚRSO“ vyplní žiadateľ rovnako ako Prílohu č.14 ktorú zaslal na ÚRSO
  • Hárok 2 s názvom  „Dodané teplo 1.cen. rozhodnutie“ – žiadateľ uvedie dodané objemy tepla po dobu platnosti daného cenového rozhodnutia. Žiadatelia ktorí počas roku 2023 mali iba jedno cenové rozhodnutie hárok 3 a 4 nevypĺňajú
  • Hárok 3 s názvom  „Dodané teplo 2.cen. rozhodnutie“ – žiadateľ uvedie dodané objemy tepla po dobu platnosti daného cenového rozhodnutia
  • Hárok 4 s názvom  „Dodané teplo 3.cen. rozhodnutie“ – žiadateľ uvedie dodané objemy tepla po dobu platnosti daného cenového rozhodnutia
  • Hárok 5 s názvom  „Kontrolný hárok“ – žiadateľ nevypĺňa. Hárok vykoná kontrolu súhrnných údajov uvedených v Hárku 1 so sumárnymi údajmi uvedenými v hárkoch 2, 3 a 4. Výsledok overenia je uvedený v bunke G12. Pokiaľ je výsledok overenia „OK“ je možné pokračovať k vyplneniu hárku 6 „Zúčtovanie“. Pokiaľ je výsledok overenia „CHYBA“ musí žiadateľ skontrolovať správnosť údajov uvedených v hárku 1 a hárkoch 2, 3, 4.
  • Hárok 6 s názvom  „Zúčtovanie“ – žiadateľ môže vypĺňať až keď v Kontrolnom hárku je výsledok overenia „OK“. 

Žiadateľ uvedie údaje :

  • zo žiadostí podaných na ministerstvo v priebehu roku 2023 ktoré zodpovedajú príslušnému cenovému rozhodnutiu (FZ, VZ) vrátane údajov ktoré žiadateľ poskytol ÚRSO v rámci príslušného cenového konania (RP, celkové objednané množstvo TEPLA) 
  • údaj o skutočnej cene variabilnej zložky podľa §8 vyhlášky č.312/2022 Z.z.  (VZreal)

Hárok po vyplnení vypočíta skutočný nárok na dotáciu za rok 2023 a rozdiel medzi poskytnutou dotáciou a skutočným nárokom. Údaj o vyplatenej dotácií za rok 2023 je uvedený nižšie v dokumente „Prehľad reálne vyplatených dotácií za rok 2023“. Údaj obsahuje sumár vyplatených dotácií znížený o prípadné vratky, ktorý je potrebné uviesť do bunky B165.

       

Nápovede k vyplneniu údajov sú prístupné priamo v jednotlivých hárkoch po kliknutí na vybranú bunku. Výpočet zúčtovania v Hárku 6 je len informačný, relevantný sa stáva po vykonaní kontroly a bude potvrdený oficiálne zaslaním oznámenia žiadateľovi spolu s údajmi pre platbu. V prípade preplatku prosíme nezasielať platby skôr ako Vám bude doručené oficiálne oznámenie.

Dokumenty podľa bodu a),b),c) je potrebné zaslať v jednom elektronickom podaní s názvom  TEPLO 2023 – zúčtovanie“  Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 30.apríla 2024.

 

Upozorňujeme, že hore uvedené dokumenty sa zasielajú za každú cenovú lokalitu samostatne.

 

Súvisiace dokumenty:

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk