Prebiehajúce konzultácie

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 73 (15)
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obligatórna tvorba rezervného fondu v spoločnosti s ručením obmedzeným
Legislatívna lokalizácia: § 124 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 28.03.2024 - 28.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (436kB) Dotazník (Google Formulár)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 72 (12)
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií
Zrozumiteľný opis regulácie: Úprava jednotnej výšky odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 09.04.2024 - 28.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (184kB) Dotazník (Google Formulár)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 35 (31)
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť  prevádzok, v ktorých je zakázané fajčenie, upozorniť na tento zákaz verejnosť  bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste a prísne sankcie za absenciu označenia
Legislatívna lokalizácia: § 8 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.04.2024 - 31.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (360kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 41
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov
Legislatívna lokalizácia: § 12b ods. 1 písm. a)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.04.2024 - 22.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB) Dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 42
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vyhotoviť a zaslať fotodokumentáciu spracovanej kože s jedinečným vzorom a dermoplastického preparátu exemplára vybraných druhov živočíchov s kožou s jedinečným vzorom
Legislatívna lokalizácia: § 12b ods. 1 písm. b)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.04.2024 - 22.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB) Dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 22 (23)
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zodpovedný zástupca na Slovensku nemôže byť ustanovený vo viacerých prevádzkarňach, iba ak mu povolia výnimku
Legislatívna lokalizácia: § 11 ods. 5 a ods. 8
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.04.2024 - 23.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (316kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 45 (42)
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obmedzenie prevodu majetkových účastí štátu, samosprávnych krajov a obcí na podnikaní vlastníka verejného vodovodu, vlastníka verejnej kanalizácie, prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej kanalizácie tak, aby tieto majetkové účasti mohli byť prevedené len na štát, samosprávny kraj alebo inú obec, tzn. aby tieto majetkové účasti zostali aj do budúcnosti vo verejnom vlastníctve
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 9
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 24.04.2024 - 24.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (408kB) Dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/voda/ex-post-hodnotenie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 39
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zabezpečenie odvozu a likvidácie kalu
Legislatívna lokalizácia: § 5a ods. 14
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 24.04.2024 - 24.05.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (404kB) Dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/voda/ex-post-hodnotenie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 26
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Uznanie odborných kvalifikácií pre zahraničných zdravotníkov
Legislatívna lokalizácia: § 37 ods. 6 písm. a); ods. 7
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.05.2024 - 10.06.2024 V PRIEBEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (416kB)
Web gestora: -

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk