Oznámenia - I. kalendárny polrok 2023

Oznámenia o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi k reguláciám zverejneným v Registri ex post na I. kalendárny polrok 2023

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 1
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 17/2018 Z. z. o veterinárnych prípravkoch a veterinárnych technických pomôckach a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť schválenia veterinárnych prípravkov pred uvedením na trh v SR
Legislatívna lokalizácia: § 6
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 23.01.2023 - 23.04.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (604kB)   Oznámenie + dotazník (DOCX) (931kB)
Web gestora:
https://www.mpsr.sk/aktualne/oznamenie-o-zacati-verejnej-ex-post-konzultacie-c-1/18538/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 31
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Výnimka pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby nepredkladať návrhy na uvedenie priestorov do prevádzky (posudková činnosť) pre taxatívne určené typy prevádzok.
Legislatívna lokalizácia:  52 ods. 1 písm. b)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 1. februára 2023 – 31. marca 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:
Oznámenie + dotazník (PDF) (626kB)   Oznámenie + dotazník (DOCX) (22kB)
Web gestora:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5530%3Aoznamenie-o-zaati-verejnych-ex-post-konzultacii-regulacie-34&catid=290%3Aex-post-konzultacie&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 32
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj, je povinná viesť za kalendárny mesiac evidenciu spotrebiteľských balení podľa dokladov o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia a čiarového kódu EAN v požadovanom členení.
Legislatívna lokalizácia:  54 ods. 7 písm. b)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13. februára 2023 – 13. marca 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií:
 Oznámenie + dotazník (PDF) (527kB)  Oznámenie + dotazník (DOCX) (412kB)
Web gestora:
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 30
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť finančného agenta alebo finančného poradcu predkladať klientovi vyhlásenie o vhodnosti finančnej služby pri všetkých produktoch.
Legislatívna lokalizácia: 35 ods. 6
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 30. januára 2023 – 28. apríla 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (252kB)  Oznámenie + dotazník (DOCX) (39kB)
Web gestora:
https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-trh/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 23
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Oznamovacia povinnosť zamestnávateľa pri pracovnej neschopnosti do 10 dní.
Legislatívna lokalizácia: § 231
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 15. februára 2023 - 17. marca 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (378kB)  Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora:
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 28
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zamestnávateľa zasielať evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia do Sociálnej poisťovne.
Legislatívna lokalizácia: § 231 ods. 1 písm. j)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 15. februára 2023 - 17. marca 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (378kB)  Dotazník (DOCX) (17kB)
Web gestora:
https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 33
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť držiteľa povolenia alebo osoba oprávnená na distribúciu mať v prevádzkarni k dispozícií doklady o nákupe a predaji spotrebiteľského balenia liehu alebo ich kópie k aktuálnemu stavu zásob spotrebiteľského balenia, ktoré sa nachádza v prevádzkarni.
Legislatívna lokalizácia:  § 54 ods. 19
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 16. februára 2023 – 16. marca 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (486kB)  Dotazník (DOCX) (17kB) Dotazník (PDF) (404kB)
Web gestora:
https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 8
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zamestnávateľa zasielať na hygienu oznámenie o počtoch zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do jednotlivých kategórií.
Legislatívna lokalizácia: § 30 ods. 1 písm. l)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 1. marca 2023 – 1. apríla 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (224kB)  Dotazník (DOCX) (19kB) Dotazník (PDF) (476kB)
Web gestora:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 19
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť podstúpenia lekárskej prehliadky.
Legislatívna lokalizácia: § 30e
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 1. marca 2023 – 1. apríla 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (227kB)  Dotazník (DOCX) (19kB) Dotazník (PDF) (463kB)
Web gestora:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 27
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie hodnôt dlhodobej a krátkodobej záťaže teplom.
Legislatívna lokalizácia: príloha č. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 1. marca 2023 – 1. apríla 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (223kB)  Dotazník (DOCX) (19kB) Dotazník (PDF) (473kB)
Web gestora:
https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 6
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 243/2015 Z. z. o požiadavkách na označovanie potravín v znení vyhlášky č. 81/2018 Z. z.
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť uvádzať minimálnu trvanlivosť pri nebalených výrobkoch.
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 1 písm. d)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 16. marca 2023 – 28. apríla 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (601kB)
Web gestora:
https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/18621/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 11
Gestor právneho predpisu: MK SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie zamestnaneckého diela
Legislatívna lokalizácia: § 90 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 21. marca 2023 – 21. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (DOCX) (19kB)   Oznámenie + dotazník (PDF) (191kB)
Web gestora:
https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/ex-post-hodnotenie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 26
Gestor právneho predpisu: ÚPV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obligatórne vykonávanie rešerše ÚPV SR na stav techniky v konaní o prihláške úžitkového vzoru. Lehota na podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra.
Legislatívna lokalizácia: § 38 ods. 4. § 40 ods. 1 a 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 30. marca 2023 – 11. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (69kB)   Dotazník (PDF) (235kB) Dotazník (DOCX) (18kB)
Web gestora: https://www.indprop.gov.sk/legislativa/materialy-na-pripomienkove-konanie

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 13
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie podrobností získanie osvedčenia na montáž a opravu plynových zariadení do 500 kW.
Legislatívna lokalizácia: Príloha č. 2 skupina č. 02.2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14. apríla 2023 – 12. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (603kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 16
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie zodpovednosti za nelegálne zamestnávanie
Legislatívna lokalizácia: § 7b ods. 4 až 11
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14. apríla 2023 – 12. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (604kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 29
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení zákona č. 475/2008 Z. z.
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrady za spotrebované pohonné látky pri použití cestného motorového vozidla zamestnancom, okrem cestného motorového vozidla poskytnutého zamestnávateľom.
Legislatívna lokalizácia: § 7 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14. apríla 2023 – 12. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (598kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 18
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť znalcov vykonávať prax v odbore najmenej sedem rokov.
Legislatívna lokalizácia: § 5 ods. 1 písm. e)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 17. apríla 2023 – 26. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 34
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný predkladať správcovi dane v lehote do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci mesiac prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac.
Legislatívna lokalizácia: § 49 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 17. apríla 2023 – 19. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (600kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 5
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie výnimiek pre zákaz finančnej asistencie v prípade nadobudnutia akcií tretími osobami.
Legislatívna lokalizácia: § 161e
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 19. apríla 2023 – 2. júna 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (436kB) + Dotazník
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 25
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vyhotovenia zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice pri zakladaní akciovej spoločnosti jedným zakladateľom.
Legislatívna lokalizácia: § 162 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 19. apríla 2023 – 2. júna 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (436kB) + Dotazník
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 4
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vykonávacia vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2022 Z. z.
Zrozumiteľný opis regulácie: Právo určitých vozidiel opomenúť dopravnú značku zakazujúcu státie alebo zastavenie.
Legislatívna lokalizácia: § 140 ods. 1 písm. b) zákona a § 28 vyhlášky
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2. mája 2023 – 2. júna 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (244kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (96kB)
Web gestora: https://www.minv.sk/?oznamenie-o-zacati-verejnych-ex-post-konzultacii

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 10
Gestor právneho predpisu: ÚVO
Názov právneho predpisu: Zákon č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť predkladať čestné vyhlásenie pri preukazovaní podmienky, že účastník nemá uložený zákaz činnosti vo verejnom obstarávaní.
Legislatívna lokalizácia: § 32 ods. 1 písm. f)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 2. mája 2023 – 31. mája 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (120kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy/aktualita/oznamenie-o-zacati-verejnych-ex-post-konzultacii-s-podnikatelskymi-subjektmi

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 14
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: § 120 ods. 2 zákona ustanovuje povinnosti pre držiteľa vozidla pri trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, t. j. jedná sa o vozidlá iných kategórií, ako M1, N1 a L2. Alternatívne sú v tomto ustanovení uvedené možnosti odovzdania dokladov od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, nahradenie takéhoto postupu v prípade neexistencie vozidla, potvrdenie príslušného orgánu, že vozidlo bude mať historickú hodnotu alebo potvrdenie o nadobudnutí vozidla do historických zbierok. Podľa odseku 10 tohto paragrafu je možné pri trvalom vyradení vozidla z evidencie, ktoré nepodlieha spracovaniu, použiť aj elektronickú službu.
Legislatívna lokalizácia: § 120 ods. 2 zákona
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 28. apríla 2023 – 1. júna 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (596kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (108kB)
Web gestora: https://www.minv.sk/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 22
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie osôb oprávnených k realizácií školení a overovania vedomostí o ochrane pred požiarmi.
Legislatívna lokalizácia: § 9 ods. 1, ods. 2 písm. c)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 4. mája 2023 – 4. júna 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (296kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: https://www.minv.sk/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 17
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 314/2001  Z. z. o ochrane pred požiarmi znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Oprávnenie vykonať kontrolu požiarnotechnických zariadení.
Legislatívna lokalizácia: § 11c ods. 8
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 4. mája 2023 – 4. júna 2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (296kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: https://www.minv.sk/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 20
Gestor právneho predpisu: MDV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zaznamenávať kondičné jazdy do JISCD po absolvovaní kompletného kurzu v autoškole
Legislatívna lokalizácia: § 2 ods. 1 písm. b) a § 10a ods. 1 písm. j)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 25.05.2023 - 25.06.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (93kB)
Web gestora:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/novinka-zmeny-ucinne-od-23-05-2023-vo-vyhlaske-c-45-2016-z-z-71980/oznamenie-o-ex-post-konzultaciach/oznamenie-o-ex-post-konzultaciach-povinnost-zaznamenavat-kondicne-jazdy-do-jiscd-po-absolvovani-kompletneho-kurzu-v-autoskole

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 21
Gestor právneho predpisu: MDV SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 45/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť autoškôl mať komunikačné zariadenie, ak inštruktor vystúpi z auta na cvičisku
Legislatívna lokalizácia: § 8 ods. 18
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 25.05.2023 - 25.06.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (83kB)
Web gestora:
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/autoskoly/oznamenie-o-ex-post-konzultaciach-71986/oznamenie-o-ex-post-konzultaciach-povinnost-autoskol-mat-komunikacne-zariadenie-ak-instruktor-vystupi-z-auta-na-cvicisku

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2023: 7
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 981/1996-100 z 20. mája 1996, ktorým sa vydáva druhá časť prvá hlava na všeobecné hygienické požiadavky na výrobu potravín, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu a niektoré osobitné hygienické požiadavky
Zrozumiteľný opis regulácie: Stanovenie doby spotrebovania zamrznutej zmrzliny, t.j. do 24 hodín
Legislatívna lokalizácia: § 86
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 18.05.2023 - 30.06.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (580kB)
Web gestora:
https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-a-ministerstvo-zdravotnictva-sr-zacinaju-verejne-ex-post-konzultacie/18739/

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk