Ukončené konzultácie

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 34
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosti fyzickej osoby - podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do 3. alebo 4. kategórie, vo vzťahu k sebe samému v rámci posudzovania zdravotného rizika
Legislatívna lokalizácia: § 30 ods. 6 písm. a), b), c), d)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 10.01.2024 - 29.02.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (232kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 1
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Miestny poplatok za komunálny odpad, ktorého zber prebieha vážením na zbernom vozidle pri vyprázdňovaní každej zbernej nádoby
Legislatívna lokalizácia: § 79a; § 81 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 18.01.2024 - 15.02.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (500kB) Dotazník (DOCX) (20kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 46
Gestor právneho predpisu: MIRRI SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Oprávnenie vykonávať zaručenú konverziu pri výkone bankovej činnosti
Legislatívna lokalizácia: § 35 ods. 3 písm. f)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 01.02.2024 - 29.02.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (652kB)
Web gestora: https://mirri.gov.sk/sekcie/informatizacia/governance-a-standardy/zakon-o-e-governmente/oznamenie-o-zacati-konzultacii/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 2
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Odklad platenia dane a povolenie splátok
Legislatívna lokalizácia: § 57 ods. 1 až 8
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.02.2024 - 28.03.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (608kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 3
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb pri platbe v hotovosti
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 4
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.02.2024 - 28.03.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (432kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 64
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Poskytovanie stravných kreditov/lístkov vopred
Legislatívna lokalizácia: § 19 ods. 2 písm. c) bod 5
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.02.2024 - 28.03.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (872kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 5
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Úprava spôsobu uplatnenia daňového výdavku pri dobíjaní firemného elektromobilu zo súkromného odberného miesta
Legislatívna lokalizácia: § 19 ods. 2 písm. l) bod 1 – 1a
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 26.02.2024 - 28.03.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (876kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 61
Gestor právneho predpisu: ÚVO
Názov právneho predpisu: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: 2 dňová lehota vo verejnom obstarávaní pre podnikateľa
Legislatívna lokalizácia: § 40 ods. 4
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 04.03.2024 - 02.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (556kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.uvo.gov.sk/aktualne-temy/aktualita/oznamenie-o-zacati-verejnych-ex-post-konzultacii-s-podnikatelskymi-subjektmi-1

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 51
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Podpora v čase skrátenej práce – vyčerpaná dovolenka za predchádzajúci rok
Legislatívna lokalizácia: § 5 ods. 2 písm. d)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.03.2024 - 15.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (508kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 57
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Oprávnenie získať osvedčenie na montáž a opravu plynových zariadení do 500kW
Legislatívna lokalizácia: Príloha č. 2, skupina č. 02
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.03.2024 - 15.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (348kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 58
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť podnikateľa zisťovať, či zamestnanci jeho dodávateľa nevykonávajú nelegálnu prácu
Legislatívna lokalizácia: § 7b ods. 4 až 10
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.03.2024 - 15.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (260kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 49
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vyplácanie finančného príspevku na stravné/ stravných lístkov mesiac vopred
Legislatívna lokalizácia: § 152 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.03.2024 - 15.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (712kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 52
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Poskytovanie stravných kreditov/lístkov vopred
Legislatívna lokalizácia: § 152
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 13.03.2024 - 15.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (712kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 18
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť predkladať zmluvy uzatvorené v uplynulom kalendárnom roku
Legislatívna lokalizácia: § 40 ods. 1 písm. d)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 21.03.2024 - 26.04.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (472kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 4 (41,48)
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: O kontrolovaných transakciách a použitej metóde na účely zistenia spôsobu určenia cien a podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách, je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Obsah a rozsah dokumentácie o kontrolovaných transakciách a použitej metóde určí ministerstvo.
Legislatívna lokalizácia: § 18 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 02.04.2024 - 06.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (928kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 47
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Možnosť odchodu do predčasného starobného dôchodku po získaní 40 odpracovaných rokov
Legislatívna lokalizácia: § 67 ods. 1 písm. b)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 48
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Ukončovanie registrácie zamestnávateľa Sociálnou poisťovňou
Legislatívna lokalizácia: § 226 ods. 6
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (416kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 50
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu na Registračnom liste fyzickej osoby
Legislatívna lokalizácia: § 235 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (496kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 53
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie elektronickej práceneschopnosti, pričom zamestnávatelia budú Sociálnu poisťovňu informovať o dátume kedy naposledy pracoval, čísle účtu poistenca a vyplatenej dočasnej pracovnej neschopnosti
Legislatívna lokalizácia: § 231 ods. 1 písm. q)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 54
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie elektronickej práceneschopnosti, pričom SZČO budú Sociálnu poisťovňu informovať o čísle účtu poistenca
Legislatívna lokalizácia: § 227 ods. 2 písm. h)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 55
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie elektronickej práceneschopnosti, pričom zamestnávatelia budú dostávať informácie od Sociálnej poisťovne z elektronického modulu NCZI, t. j. nebudú musieť preberať/vypĺňať/predkladať papierové tlačivo o PN Sociálnej poisťovnia
Legislatívna lokalizácia: § 226 ods. 1 písm. p)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 56
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie elektronickej práceneschopnosti, pričom Sociálna poisťovňa získa informáciu o PN SZČO z elektronického modulu NCZI, t. j. SZČO nebudú musieť predkladať papierové tlačivo o PN
Legislatívna lokalizácia: § 228 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 07.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 71 (14)
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obmedzenie advokátov pri informovaní o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy
Legislatívna lokalizácia: § 29b
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.04.2024 - 10.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 36 (32)
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti u kuriérov, ktorí jedlo len doručujú
Legislatívna lokalizácia: § 15 ods. 2 písm. c); § 16 ods. 8
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 10.04.2024 - 10.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (116kB) Dotazník (PDF) (208kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 59
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 448/2008 Z.z. o zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Podmienka vysokoškolského vzdelania na prevádzkovanie jaslí
Legislatívna lokalizácia: § 63 ods. 4
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 16.04.2024 - 14.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (452kB) Dotazník (Google Formulár)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 60
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 448/2008 Z.z. o zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zriaďovatelia jaslí sú povinní oznamovať úradom ako fungujú a aký majú výsledok hospodárenia
Legislatívna lokalizácia: § 67a ods. 1 a 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 16.04.2024 - 14.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (452kB) Dotazník (Microsoft Formulár)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 7
Gestor právneho predpisu: MK SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zníženie počtu povinných výtlačkov z pôvodného počtu 2 - 8 na počet 1 -5
Legislatívna lokalizácia: Príloha
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 17.04.2024 - 15.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (416kB) Dotazník (DOCX) (32kB)
Web gestora: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/posudzovanie-vplyvov-regulacii/aktualna-vyzva-1-polrok-2024/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 8
Gestor právneho predpisu: MK SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora
Legislatívna lokalizácia: § 12
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 17.04.2024 - 15.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (416kB) Dotazník (DOCX) (32kB)
Web gestora: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/posudzovanie-vplyvov-regulacii/aktualna-vyzva-1-polrok-2024/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 9
Gestor právneho predpisu: MK SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zverejňovať zoznam investorov, darcov
Legislatívna lokalizácia: § 11 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 17.04.2024 - 15.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (416kB) Dotazník (DOCX) (32kB)
Web gestora: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/posudzovanie-vplyvov-regulacii/aktualna-vyzva-1-polrok-2024/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 6 (11)
Gestor právneho predpisu: MK SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie zamestnaneckého diela
Legislatívna lokalizácia: § 90 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 17.04.2024 - 15.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (400kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/institut-kulturnej-politiky/posudzovanie-vplyvov-regulacii/aktualna-vyzva-1-polrok-2024/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 13 (8)
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť označovať pôvod mäsa v stravovacích a reštauračných zariadeniach
Legislatívna lokalizácia: 3 ods. 1 písm. h); § 9 ods. 5
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 18.04.2024 - 18.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (740kB)
Web gestora: https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/19151/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 15 (10)
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť oznámenia orgánu úradnej kontroly potravín každú prevádzkareň podliehajúci jeho kontrole
Legislatívna lokalizácia: § 6 ods. 1; § 28 ods. 2 písm. l)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 18.04.2024 - 18.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (660kB)
Web gestora: https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/19152/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 14 (9)
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Nariadenie Vlády SR č. 360/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarniam v znení nariadenia vlády SR č. 100/2016 Z. z.; Nariadenie Vlády SR č. 359/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá
Zrozumiteľný opis regulácie: Zákaz používať suroviny od drobných farmárov na podnikanie
Legislatívna lokalizácia: § 2 ods. 4; § 7 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 18.04.2024 - 18.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (592kB)
Web gestora: https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/19153/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 10
Gestor právneho predpisu: MPRV SR
Názov právneho predpisu: Zákon Národnej Rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť nahlasovať kritickú hodnotu skladových zásob poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 4, § 22 ods. 5; § 24; § 28 ods. 5
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 18.04.2024 - 18.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (565kB)
Web gestora: https://www.mpsr.sk/aktualne/ministerstvo-podohospodarstva-a-rozvoja-vidieka-slovenskej-republiky-zacina-verejne-ex-post-konzultacie/19150/

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 41
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť viesť záznam o nakladaní s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov
Legislatívna lokalizácia: § 12b ods. 1 písm. a)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.04.2024 - 22.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB) Dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post I. 2024: 42
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vyhotoviť a zaslať fotodokumentáciu spracovanej kože s jedinečným vzorom a dermoplastického preparátu exemplára vybraných druhov živočíchov s kožou s jedinečným vzorom
Legislatívna lokalizácia: § 12b ods. 1 písm. b)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.04.2024 - 22.05.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (412kB) Dotazník (DOCX) (40kB)
Web gestora: -

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk