Oznámenia - II. kalendárny polrok 2023

Oznámenia o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi k reguláciám zverejneným v Registri ex post na II. kalendárny polrok 2023

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 1
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Uplatňovanie objektívnej zodpovednosti odberateľa za nezaplatenie DPH dodávateľom
Legislatívna lokalizácia: § 69 ods. 14 písm. c)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 15.08.2023 - 18.09.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (495kB) Dotazník (DOCX) (20kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 2
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť platiteľa oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie
Legislatívna lokalizácia: § 6 ods. 1 a 3; § 90 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 15.08.2023 - 18.09.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (495kB) Dotazník (DOCX) (20kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 27
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Opätovné absolvovanie prípravy a vykonanie skúšky pre obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti
Legislatívna lokalizácia: § 20 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.09.2023 - 19.10.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (472kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 26
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vykonania kontroly originality pri vývoze auta do zahraničia
Legislatívna lokalizácia: § 116 ods. 6
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 09.10.2023 - 10.11.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (596kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (108kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 17
Gestor právneho predpisu: MŠVVŠ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie zariadenia školského stravovania
Legislatívna lokalizácia: § 139 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 12.10.2023 - 10.11.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (252kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 14
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obmedzenie advokátov pri informovaní o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy
Legislatívna lokalizácia: § 29b
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 23.10.2023 - 27.11.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (252kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 12
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií
Zrozumiteľný opis regulácie: Úprava jednotnej výšky odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 25.10.2023 - 01.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 13
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky
Legislatívna lokalizácia: Časť I Položka 5 písm. m) sadzobníka
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 30.10.2023 - 01.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 15
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obligatórna tvorba rezervného fondu v spoločnosti s ručením obmedzeným
Legislatívna lokalizácia: § 124 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 08.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (436kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 16
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť; Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod je potrebný osobitný elektronický formulár
Legislatívna lokalizácia: § 27a ods. 1 a 2 + príloha č. 31; § 2 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 08.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (440kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 66
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vyhotovenia zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice pri zakladaní akciovej spoločnosti jedným zakladateľom
Legislatívna lokalizácia: § 162 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 08.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 35
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie, vo vzťahu k sebe samému v rámci posudzovania zdravotného rizika
Legislatívna lokalizácia: § 30 ods. 6 písm. a), b), c), d)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 06.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (232kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ex-post-hodnotenie-regulacii; https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 59
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom
Legislatívna lokalizácia: § 37 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 06.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (228kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ex-post-hodnotenie-regulacii; https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 20
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vypracovať a uchovávať záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi v papierovej podobe, bez možnosti elektronickej formy
Legislatívna lokalizácia: § 30
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 07.11.2023 - 13.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (220kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 34
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť získať finálne schválenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj pred otvorením prevádzok ako výdajne e-shopov či psie salóny, ktoré nepatria do výnimky spod tejto povinnosti
Legislatívna lokalizácia: § 13 ods. 4 písm. a)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 16.11.2023 - 17.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (226kB) Dotazník (DOCX) (22kB)
Web gestora: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ex-post-hodnotenie-regulacii; https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5904%3Aoznamenie-o-zaati-verejnych-ex-post-konzultacii-regulacie--34&catid=290%3Aex-post-konzultacie&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 47
Gestor právneho predpisu: ŠÚ SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020, ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023
Zrozumiteľný opis regulácie: Pravidelné predkladanie štatistických výkazov (1103 Náklady práce 9. 9.1 ÚNP 1-01 Ročný výkaz o úplných nákladoch práce a 1102 Práca 6. 6.1 Práca 2-04 Štvrťročný výkaz o práci)
Legislatívna lokalizácia: § 1 a príloha č. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 01.12.2023 - 31.12.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB) Dotazník (RTF) (100kB)
Web gestora: https://slovak.statistics.sk

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 51
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zamestnávateľa vydať zamestnancovi pracovný poriadok do 15 dní od jeho požiadania, nie však skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru
Legislatívna lokalizácia: § 75 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 7.12.2023 - 8.1.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (700kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 56
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zrozumiteľný opis regulácie: Písomnosti zamestnávateľa týkajúce sa vzniku, zmeny a skončenia pracovného pomeru alebo vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy musia byť doručené zamestnancovi do vlastných rúk. To platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Písomnosti doručuje zamestnávateľ zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Ak to nie je možné, možno písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku
Legislatívna lokalizácia: § 38 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 7.12.2023 - 8.1.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (700kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 57
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zrozumiteľný opis regulácie: Zamestnanec je povinný najmä písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú pracovného pomeru a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy na doručovanie písomností, zdravotnej poisťovne, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia
Legislatívna lokalizácia: § 81 písm. g)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 7.12.2023 - 8.1.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (700kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 58
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
Zrozumiteľný opis regulácie: Na základe uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru písomne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú jeho pracovnoprávneho vzťahu a súvisia s jeho osobou, najmä zmenu jeho mena, priezviska, trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, adresy pre doručovanie písomností, a ak sa so súhlasom zamestnanca poukazuje výplata na účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, aj zmenu bankového spojenia
Legislatívna lokalizácia: § 224 písm. e)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 7.12.2023 - 8.1.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (700kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 50
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť zamestnávateľa včas prihlásiť zamestnanca do Sociálnej
poisťovne
Legislatívna lokalizácia: § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 82/2005 Z. z. a § 19 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z.
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (348kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 52
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť revízie elektrických rozvodov v ubytovacích a rekreačných zariadeniach každé tri roky
Legislatívna lokalizácia: Príloha č. 8
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (344kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 53
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Platnosť oprávnenia pre držiteľov preukazov a osvedčení v oblasti BOZP
Legislatívna lokalizácia: § 16 ods. 8
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (616kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 60
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Správne delikty, prehodnotiť nátlakové pokuty
Legislatívna lokalizácia: § 19
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (616kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 61
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Platnosť oprávnenia pre držiteľov preukazov a osvedčení v oblasti BOZP
Legislatívna lokalizácia: § 16 ods. 12 písm. c)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (616kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 62
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Viazači bremien, obsluhovatelia pre viazane bremien
Legislatívna lokalizácia: Príloha č. 1a, písm. h)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (356kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 63
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Posudzovanie rizík
Legislatívna lokalizácia: § 6 ods. 1 písm. c)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (608kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 64
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
Zrozumiteľný opis regulácie: Doklad o školení vystavený RT, nelogické požiadavky vylúčiť
Legislatívna lokalizácia: § 17 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (356kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 65
Gestor právneho predpisu: MPSVR SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Písomne vypracovať a podľa potreby vyhodnocovať a aktualizovať koncepciu politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Legislatívna lokalizácia: § 6 ods.1 písm. k)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 08.12.2023 - 09.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (668kB)
Web gestora: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/ex-post-konzultacie-podnikatelskymi-subjektmi/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 38
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác ako náhrady za iné materiály
Legislatívna lokalizácia: § 77 ods. 3 písm. a)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14.12.2023 - 26.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (450kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 39
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný priamo na stavbe prednostne využiť pri svoje činnosti, ak  to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú
Legislatívna lokalizácia: § 77 ods. 3 písm. c)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14.12.2023 - 26.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (450kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 43
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vydavateľov tlače uhrádzať vysoké poplatky za spracovanie neobalových výrobkov organizáciám zodpovednosti výrobcov

Legislatívna lokalizácia: § 73
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14.12.2023 - 26.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (456kB) Dotazník (DOCX) (18kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 44
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť odovzdávania osvedčení o evidencii dopravnému inšpektorátu v prípade, že vozidlo bolo vyradené z evidencie
Legislatívna lokalizácia: § 64 ods. 2 písm. g), § 65 ods. 1 písm. v)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14.12.2023 - 26.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (455kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 45
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosti výrobcov obalov/neobalových výrobkov – ak podnikateľ dáva na tovar igelitové vrecká, musí sa registrovať na ministerstve
Legislatívna lokalizácia: § 30 ods. 1, § 52 ods. 11, § 54 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14.12.2023 - 26.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (458kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: https://www.minzp.sk/odpady/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 46
Gestor právneho predpisu: MŽP SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a o ohlasovacej povinnosti
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov
Legislatívna lokalizácia: § 14 ods. 1 písm. f) zákona, § 2 ods. 1 vyhlášky
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 14.12.2023 - 26.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (457kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora:  https://www.minzp.sk/odpady/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 6
Gestor právneho predpisu: MIRRI SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosti zahraničnej právnickej osoby spojené s autentifikáciou
Legislatívna lokalizácia: § 21 ods. 1 písm. a)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.12.2023 - 19.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (600kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 37
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie predaja voľnopredajných liekov v lekárňach
Legislatívna lokalizácia: § 25 ods. 1 a 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 22.12.2023 - 31.01.2024 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (492kB)
Web gestora: https://www.health.gov.sk/?ex-post-konzultacie

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk