Oznámenia - II. kalendárny polrok 2023

Oznámenia o začatí verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi k reguláciám zverejneným v Registri ex post na II. kalendárny polrok 2023

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 1
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Uplatňovanie objektívnej zodpovednosti odberateľa za nezaplatenie DPH dodávateľom
Legislatívna lokalizácia: § 69 ods. 14 písm. c)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 15.08.2023 - 18.09.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (495kB) Dotazník (DOCX) (20kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 2
Gestor právneho predpisu: MF SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov; Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť platiteľa oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie
Legislatívna lokalizácia: § 6 ods. 1 a 3; § 90 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 15.08.2023 - 18.09.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (495kB) Dotazník (DOCX) (20kB)
Web gestora: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/ex-post-hodnotenia/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 27
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Opätovné absolvovanie prípravy a vykonanie skúšky pre obnovenie platnosti preukazu odbornej spôsobilosti v zmysle zákona o súkromnej bezpečnosti
Legislatívna lokalizácia: § 20 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 20.09.2023 - 19.10.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (472kB) Dotazník (DOCX) (28kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 26
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vykonania kontroly originality pri vývoze auta do zahraničia
Legislatívna lokalizácia: § 116 ods. 6
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 09.10.2023 - 10.11.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie + dotazník (PDF) (596kB) Oznámenie + dotazník (DOCX) (108kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 17
Gestor právneho predpisu: MŠVVŠ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Vymedzenie zariadenia školského stravovania
Legislatívna lokalizácia: § 139 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 12.10.2023 - 10.11.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (252kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 14
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obmedzenie advokátov pri informovaní o poskytovaní právnych služieb prostredníctvom reklamy
Legislatívna lokalizácia: § 29b
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 23.10.2023 - 27.11.2023 UKONČENÉ
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (252kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 12
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z. o centrálnom registri exekúcií
Zrozumiteľný opis regulácie: Úprava jednotnej výšky odmeny za prístup do Centrálneho registra exekúcií
Legislatívna lokalizácia: § 3 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 25.10.2023 - 01.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 13
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zavedenie správneho poplatku za vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky
Legislatívna lokalizácia: Časť I Položka 5 písm. m) sadzobníka
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 30.10.2023 - 01.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (248kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 15
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Obligatórna tvorba rezervného fondu v spoločnosti s ručením obmedzeným
Legislatívna lokalizácia: § 124 ods. 1
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 08.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (436kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 16
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť; Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zrozumiteľný opis regulácie: Na zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod je potrebný osobitný elektronický formulár
Legislatívna lokalizácia: § 27a ods. 1 a 2 + príloha č. 31; § 2 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 08.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (440kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 66
Gestor právneho predpisu: MS SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vyhotovenia zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice pri zakladaní akciovej spoločnosti jedným zakladateľom
Legislatívna lokalizácia: § 162 ods. 2
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 08.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (420kB)
Web gestora: https://www.justice.gov.sk/pravne-predpisy/ex-post-konzultacie/

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 35
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby a vykonáva prácu zaradenú do 3. a 4. kategórie, vo vzťahu k sebe samému v rámci posudzovania zdravotného rizika
Legislatívna lokalizácia: § 30 ods. 6 písm. a), b), c), d)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 06.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (232kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ex-post-hodnotenie-regulacii; https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 59
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Zabezpečovanie opatrení pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci z dôvodu tepelnej záťaže z technológie je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom
Legislatívna lokalizácia: § 37 ods. 3
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 03.11.2023 - 06.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (228kB) Dotazník (DOCX) (24kB)
Web gestora: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ex-post-hodnotenie-regulacii; https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=290&Itemid=62

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 20
Gestor právneho predpisu: MV SR
Názov právneho predpisu: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť vypracovať a uchovávať záznam o vykonanom školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi v papierovej podobe, bez možnosti elektronickej formy
Legislatívna lokalizácia: § 30
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 07.11.2023 - 13.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (220kB) Dotazník (DOCX) (16kB)
Web gestora: -

 

Číslo regulácie v Registri ex post II. 2023: 34
Gestor právneho predpisu: MZ SR
Názov právneho predpisu: Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zrozumiteľný opis regulácie: Povinnosť získať finálne schválenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva aj pred otvorením prevádzok ako výdajne e-shopov či psie salóny, ktoré nepatria do výnimky spod tejto povinnosti.
Legislatívna lokalizácia: § 13 ods. 4 písm. a)
Začiatok a koniec verejných ex post konzultácií: 16.11.2023 - 17.12.2023 V PREBIEHU
Informácia o začatí verejných ex post konzultácií: Oznámenie (PDF) (226kB) Dotazník (DOCX) (22kB)
Web gestora: https://www.uvzsr.sk/web/uvz/ex-post-hodnotenie-regulacii; https://old.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=5904%3Aoznamenie-o-zaati-verejnych-ex-post-konzultacii-regulacie--34&catid=290%3Aex-post-konzultacie&Itemid=62

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk